Copyright

De website is ontwikkeld voor het project Samen-een en de wortelvan gras en wordt periodiek onderhouden.

De op de website gebruikte foto’s, tekeningen en documenten komen voor het grootste gedeelte uit het openbare en gesloten persoonlijke archieven in Nederland, Duitsland Zwitserland Israël de Verenigde Staten en Australië. Het materiaal is welwillend ter beschikking gesteld voor niet commercieel gebruik.

Voor vragen of ander zaken kunt u zich wenden tot

Lion Tokkie Email: info@werkkampen.nl of info@dewortelvangras.nl

Copyright©2014-2022 werkkampen.nl Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch met inbegrip van fotokopie, web pagina’s, image opnamen of informatieopslag en retrieval of gebruikt voor commerciële doeleinden zoals publicaties, opleiding, zonder schriftelijke toestemming van werkkampen.nl beheerd door de heer Lion Tokkie.

Gebruikte documenten, foto’s etc. zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Er is naar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot info@dewortelvangras.nl wenden.

Copyright

The website was developed for the project Together-one and is periodically updated.

The photos, drawings and documents used on the website are for the most part from public and closed personal archives in the Netherlands, Germany, Switzerland, the United States, Israel and Australia.

The material is courtesy for non-commercial use.

For questions or other matters, please contact

Lion Tokkie Email: info@werkkampen.nl or info@dewortelvangras.nl

Copyright © 2014-2022 werkkampen.nl All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form, electronic or mechanical, including photocopying, web pages, image recording, or information storage and retrieval or used for commercial purposes such as publications, training, without written permission of werkkampen.nl managed by mister Lion Tokkie.

Used documents, pictures etc. are the property of their respective owners.

Efforts have been made to regulate the rights to the illustrations according to the legal provisions. Those who nevertheless feel certain rights to assert itself still turn to info info@dewortelvangras.nlnl_NLDutch